Anamorphosen

Anamorphose-Nauman-blau.jpg
Anamorphose-Nauman-hell.jpg
Anamorphose-Schrei-1.jpg
Anamorphose-Schrei-3.jpg